Anar a la plana del Mapa de Cobertes Què és el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya?

El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) és una cartografia temàtica d'alta resolució dels principals tipus de cobertes del sòl del país (boscos, conreus, zones urbanitzades, etc.). L'MCSC es realitza al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb el finançament de la Generalitat de Catalunya.

L'MCSC forma part de la Cartografia disponible a Internet de la Generalitat de Catalunya i és, per tant, de lliure utilització.

L'MCSC es presenta en format digital. Les diferents superfícies es delimiten per fotointerpretació i digitalització sobre pantalla d'ordinador, mitjançant el SIG MiraMon.

 El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: per què?

En els últims decennis, els canvis en les cobertes i els usos del sòl s'han accelerat. Aquests canvis produeixen impactes en el medi ambient i el paisatge.

Tota gestió o planificació territorial que pretengui evitar o solucionar aquests problemes necessita obligatòriament la cartografia, la foto fixa, però també l'evolució dels usos i les cobertes del sòl, i dels canvis en l'estructura del paisatge.

L' MCSC és una cartografia de les cobertes bàsiques del sòl que, actualment, compta amb quatre edicions. Gràcies a les diferents edicions de l'MCSC és possible saber, entre altres moltes coses, si la superfície forestal augmenta o disminueix, o si la pressió urbanitzadora afecta a territoris no aptes per a aquests usos.

 Per què serveix el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya?

L'MCSC, degut al seu elevat detall, és de gran interès per al coneixement del territori, però també per a la valoració de l'ocupació del sòl en cada lloc, tant des del punt de vista ecològic com econòmic. Amb l'MCSC es pot obtenir la superfície forestal o de conreus a nivell comarcal, municipal, de parc natural, etc, i extreure'n els mapes corresponents, planificar el disseny de mostrejos de camp (com el de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya), connectors entre espais naturals, estudis per als planejaments urbanístic i territorial, infrastructures (distribució de xarxa elèctrica, traçat de vies de comunicació, etc.), plans de regadiu, avaluacions d'impacte ambiental, etc.

 Quina és la llegenda del Mapa de Cobertes?

L' MCSC és un producte digital que comprèn els principals tipus de cobertes del sòl, amb una llegenda jeràrquica de 2 nivells i 1 subnivell per la primera edició, de 3 nivells i 1 subnivell per la segona edició, i de 5 nivells i un subnivell per la tercera i quarta edició. Per tal d'obtenir una llegenda d'aquest tipus, part de les categories incloses als nivells superiors són subdivisions de les categories dels nivells inferiors. Es pot consultar la taula completa en el document Taula del nivell 1 al 5.


 

 Interpretació de la llegenda de les diferents edicions

Com s'explica a l'apartat de característiques del Mapa, la llegenda de l'MCSC és de tipus jeràrquic. Cadascuna de les seves edicions ha afegit més nivells a partir del desglossament de les categories de l'edició anterior.

A cada edició, la llegenda, la descripció de categories, i la metodologia de treball s'han fet procurant que fos possible la comparació entre edicions. Tot i així, en ocasions hi ha diferències entre elles respecte al significat concret d'alguna categoria, o la seva assignació dins l'estructura jeràrquica de la llegenda, o derivades de la millora metodològica. Aquestes diferències són degudes a la voluntat d’adaptar el producte als requeriments de cada edició, no sempre compatibles entre ells. Així, qualsevol estudi de canvis en les cobertes que utilitzi les edicions de l’MCSC, hauria de tenir clares les diferències conceptuals o de metodologia, de manera que l'estima del canvi s'ajusti al canvi real en les cobertes, i no s’hi incloguin canvis deguts a metodologies o conceptes en ocasions diferents.

Per tal d'ajudar a entendre aquestes diferències, s'ha elaborat el següent document referent a la interpretació de la llegenda de l'MCSC:

Els següents documents també poden servir de suport, especialment per entendre la codificació de les cobertes segons l'MCSC i la seva relació amb SIOSE, tal i com queda recollida a la taula principal dels polígons (arxiu acabat en p.dbf):

 Quines són les característiques de l'MCSC?

La delimitació de les àrees es fa a partir de fotointerpretació i digitalització en pantalla d'ordinador, la qual cosa permet utilitzar altres elements de cartografia digital com a suport directe al procés. El material de base de la fotointerpretació són ortofotos en color natural de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) en format digital. Cada full complet representa aproximadament uns 125 km². Per a realitzar aquesta tasca s'utilitza el SIG MiraMon.

A la taula 1, es mostra l'escala i la resolució de les ortofotos, així com l'escala de treball utilitzada a les diferents edicions de l'MCSC. També s'indica la disponibilitat d'ortofotos en infrarroig color, material de gran utilitat per identificar diferents tipus de boscos i conreus.


Taula 1

MCSC-1
1993
MCSC-2
2000-2002
(incompleta)
MCSC-3v1 i MCSC-3v2
2005-2007
MCSC-4
2009
Escala ortofotos
1:25.000
1:5.000
1:5.000
1:2.500
Resolució (píxel)
2.5 m
0.50 m
0.5 m
0.25 m
Escala de treball
1:3.000
1:1.500
1:1.500
1:1.000
Infrarroig color
No
No
Sí (SPOT) Sí (ortofoto)


A la taula 2, es mostra la superfície i l'amplada mínima de captura, així com el nombre de categories i nivells de la llegenda per cada una de les edicions de l'MCSC.
 

Taula 2

MCSC-1
1993
MCSC-2
2000-2002
(incompleta)
MCSC-3v1 i MCSC-3v2
2005-2007
MCSC-4
2009
Superfície mínima captura 500 m²
500 m²
500 m² 500 m²
Amplada mínima
10 m
10m

Xarxa de comunicació: 8 m
10m

Xarxa de comunicació catalogada: No límits

Carreteres no catalogades: 15 m
Ídem. 2005-2007
Categories
24
61
v1: 233 v2: 241
241
Nivells llegenda jeràrquica
2
3
5
5

La base cartogràfica obtinguda mitjançant aquest procés (línies delimitadores i etiquetes identificadores de les cobertes, figura 1), està dividida en fulls seguint el tall cartogràfic 1:25000.


Figura 1. Fotointerpretació sobre l'ortofoto. Secció del full 333-2-2, Santa Coloma de Farners.

Posteriorment, és transformada a un format de vectors estructurats topològicament (polígons) (figura 2), amb la qual cosa:

 • Es detecten i s'eliminen sistemàticament errors topològics i temàtics.
 • Es fan explícites les relacions espacials entre objectes, la qual cosa permet anàlisis complexes, com ara reconèixer múltiples buits a l'interior de polígons, conèixer el veïnatge espacial, vincular conjunts d'illes, etc.
 • Els polígons estan enllaçats a una base de dades on s'inclou, entre altres, els atributs de les cobertes i la seva superfície individual; aquesta base de dades pot, a més, associar-se a altres bases de dades.
 • La base de dades pot ser consultada per separat o amb un accés més "intel·ligent" a la informació gràfica, mitjançant consultes interactives per localització (què hi ha en aquest punt?) o per atribut (on es troben les cobertes d'aquest tipus?) i càlcul de la superfície d'una o diverses cobertes.

 • Figura 2. Resultat de la fotointerpretació. Secció del full 333-2-2, Santa Coloma de Farners.

  Aquest mapa també es converteix a format ràster (imatge on la representació de l'espai es fa per divisió d'aquest en una malla de quadrats, anomenats cel·les o píxels), amb una resolució planimètrica de 2 m per píxel. Malgrat el seu elevat detall, la imatge ràster es transforma a una versió comprimida obtenint fitxers de mida més petita i consulta més àgil. Les imatges ràster també permeten consultes interactives per atribut i localització i càlcul de la superfície d'una o diverses cobertes, a més de ser un format molt manejable en anàlisi de Sistemes d'Informació Geogràfica.

  Entre les operacions que es poden realitzar sobre la base de l'MCSC esmentem la reclassificació temàtica per a obtenir categories més generals, càlcul de distància entre objectes geogràfics, classificació creuada entre capes o cross-classification, etc. Els elements seleccionats en una de les consultes sobre qualsevol d'aquests formats digitals es pot exportar cap a un altre fitxer, obtenint una nova base de dades geogràfica.

  L' MCSC s'utilitza en diversos organismes de l'administració pública, no només en el seu format original, sinó com a base d'alta precisió planimètrica sobre la qual es realitzen altres aplicacions o estudis (mapes de models de combustible i d'inflamabilitat, mapes de vegetació, etc.)

  L'MCSC ha millorat en característiques tècniques al llarg de les diferents edicions, proporcionalment a la qualitat de les imatges dels diferents vols, de manera que en cada nova edició la informació és més completa, precisa i fiable.


  Figura 3. Esquerra, ortoimatge 1:25 000. Dreta, detall de la imatge de l'esquerra a una ortoimatge 1:5000.


   Superfícies de cobertes a Catalunya

  Els volums de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya van acompanyats de la superfície de cobertes del sòl segons la primera edició de l'MCSC per cadascuna de les regions forestals en què es divideix el territori català, a nivell municipal, comarcal i d'Espais d'Interès Natural, així com la distribució de cobertes del sòl en funció de l'altitud, el pendent, i l'orientació.

 • Regió Forestal I (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran)
 • Regió Forestal II (Cerdanya, Garrotxa, Osona, Ripollès)
 • Regió Forestal III (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Selva)
 • Regió Forestal IV (Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès)
 • Regió Forestal V (Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental)
 • Regió Forestal VI (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Tarragonès)
 • Regió Forestal VII (Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta)
 • Regió Forestal VIII (Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell)
 •  Bibliografia principal sobre la metodologia de l'MCSC

 • MCSC-1:
 • IBÀÑEZ, J.J.; BURRIEL, J.A.; i PONS, X. (2002). El mapa de cobertes del sòl de Catalunya: una eina per al coneixement, la planificació i la gestió del territori. Perspectivas Territorials. 3: 10-25. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

 • MCSC-2:
 • BURRIEL, J.A.; IBÀÑEZ, J.J.; i PONS, X. (2005). Segunda edición del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: Herramienta para la gestión sostenible del territorio. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 19: 35-39.

 • MCSC-3:
 • IBÀÑEZ, J.J. i BURRIEL, J.A. (2010): Mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: características de la tercera edición y relación con SIOSE. En: Ojeda, J., Pita, M.F. y Vallejo, I. (Eds.), Tecnologías de la Información Geográfica: La Información Geográfica al servicio de los ciudadanos. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla. Pp. 179-198. ISBN: 978-84-472-1294-1

   Enllaços a altra cartografia combinable

  Els fulls del Mapa de Cobertes poden combinar-se amb altra informació geogràfica digital per completar la seva anàlisi. A continuació es presenten una sèrie d'enllaços a altres fonts de cartografia:

 • SIG del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Atles Climàtic Digital de Catalunya
 • Mapa de Cobertes del Sòl d'Andorra
 • SIG-Pesca del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
 •  Formats del Mapa de Cobertes

  Els fulls del Mapa de Cobertes només se serveixen en suport digital. Els formats disponibles són:

 • Format MiraMon (ràster i vectorial). Per visualitzar-lo, cal que tingueu instal·lat el Lector de Mapes del MiraMon, de difusió gratuïta. Els mapes estan construïts de manera que els pogueu imprimir en un DIN A4 apaisat.
 • Format DXF (d'AutoCAD)
 • Format Shape (d'ESRI)
 • Format KMZ (de Google Earth)
 • Si esteu interessats en els fulls d'un àmbit geogràfic gran no ofert al web de l'MCSC (demarcació, parc natural,...) poseu-vos en contacte amb: joan.pino@uab.cat

   

  Descarregar les bases de l'MCSC:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Primera edició de l'MCSC (imatges base de 1993):

   


  Tercera edició de l'MCSC, versió 1 (imatges base de 2005-2007):

  Vectors (polígons)

   

  Vectors (polígons)

  Ràsters (imatges)

   

  Ràsters (imatges)

   

   

   

  Per límits administratius (polígons)

   

  Segona edició de l'MCSC (imatges base 2000-2003):

   

  Per límits administratius (ràsters)

  Vectors (polígons)

     Ràsters (imatges)

   


  Tercera edició de l'MCSC, versió 2 (imatges base de 2005-2007):
  Per límits administratius (polígons)

   

  Vectors (polígons)
  Per límits administratius (ràsters)

   

  Ràsters (imatges)

  Quarta edició de l'MCSC (imatges base de 2009):  Vectors (polígons)  Ràsters (imatges)
  Anar a la plana del SIBosC