CapEditable

METODOLOGIA

L'inventari es desenvolupa en tres etapes al llarg del periode 2008-2010, i que podem esquematitzar d’aquesta manera:

esquema

Cerca

Hi ha dues maneres de cercar els boscos potencialment singulars, és a dir, els boscos candidats a bosc singular:

Reconeixement

Tots els boscos proposats (boscos candidats) són sotmesos a un valoració a dues escales de treball:

  1. En una primera fase es fa una valoració a escala de paisatge per fotointerpretació amb eines de sistemes d’informació geogràfica comparant imatges actuals amb fotografia aèria dels anys 50. Si en aquell moment el bosc ja tenia una estructura singular aleshores es delimita el rodal, s’analitza l‘estructura arbòria i l’entorn.
  2. Posteriorment, es du a terme la valoració sobre el terreny. A partir de la realització de parcel·les d’inventari forestal es mesuren les singularitats del bosc mitjançant  els indicadors de singularitat a través de la presència, abundància i característiques dels arbres singulars, i altres característiques relacionades amb l’interès del bosc, com ara el tipus i abundància de fusta morta en descomposició, l’estructura horitzontal i vertical de la vegetació, la riquesa d’espècies llenyoses, el grau d’afectació per activitats humanes, etc.

Catalogació

Amb la informació recollida en les fases anteriors i en funció dels indicadors considerats es valora i cataloga el grau de singularitat dels boscos. El resultat serà un catàleg de boscos singulars per espècies a escala de país i de comarca.