Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa 

El Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 
Situació i accés  |  Objectius  |  Funcions  |  Funcions  | Tipus de fons  |  Serveis Llista de revistes
Documentació d'interès
Consulta al catàleg

El Centre de Documentació (CD) ofereix informació sobre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), la comarca de la Garrotxa en general, la gestió del territori, i sobre altres espais naturals protegits d'Espanya i d'Europa. 

Es recullen documents referents a: geologia, vulcanisme, hidrologia, flora i vegetació, fauna, agricultura, educació ambiental, planificació, ordenació i gestió del territori.


Situació i accés

Ubicat físicament a  Can Jordà, una masia restaurada situada a la Fageda d'en Jordà, on s'allotja, des de finals de 1994, juntament amb una bona part de les oficines de l'equip de gestió del PNZVG. 

Plànol per arribar a Can JordàA Can Jordà hi ha la biblioteca, l'arxiu cartogràfic, el despatx de procés tècnic i els espais per a la difusió del material (videoteca, expositor de novetats i plafons d'anuncis). 

El Centre de Documentació del PNZVG es coordina amb el Centre de Documentació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Es pot trobar informació del CD i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a la pàgina web del Departament de Medi Ambient:   http://www.gencat.es/mediamb/pnzvg

 •  Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa    

 •  Can Jordà
   17811 Santa Pau 
   Tel. 972 264 666 / 972 264 232 
   Fax 972 265 567 
   A/e: wcdpnzvg@correu.gencat.es

   Adreça postal:
   Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
   Centre de Documentació 
   Av. de Santa Coloma, s/n 
   17800 Olot

Objectius
 • Donar suport a la gestió del PN.
 • Oferir a un grup específic d'usuaris la màxima informació actualitzada i de qualitat.
 • Donar suport als treballs d'investigació i de recerca.
Per tal d'aconseguir aquesta missió ens basem en unes fites: recollir, tractar, difondre i dinamitzar la documentació. 

Funcions

Les tasques prioritàries del Centre de Documentació són: 

 • Suport a les activitats i documents que es generen al Parc Natural.
 • Realització de consultes in situ i en préstec del fons documental. Puntualment també es resolen telefònicament, per carta, per correu electrònic o per fax.
 • Ampliació selectiva, gestió  i tractament del fons documental.
 • Intercanvi d'informació i documentació amb determinades  entitats i institucions a nivell local, estatal, estranger, especialment amb altres parcs naturals.
 • Difusió i dinamització de la informació mitjançant els serveis que ofereix el CD. 
 • Activitats de formació i coordinació amb altres centres de documentació d'espais naturals protegits.

Tipus de fons
 
Documents inèdits, llibres, articles, mapes, fotos aèries, diapositives, fotografies, revistes, vídeos, fulletons, pòsters,cd-rom... 

Cada tipus de material rep un tractament específic que condiciona en alguns casos la seva consulta. 
 
 
 
 
 

Foto de diferents tipologies de materials


Serveis
Consulta en sala i préstec | Reprografia | Consulta a catàlegs informatitzats i cd-rom | Servei de difusió

Pràcticament tots els serveis que ofereix el centre de documentació són gratuïts i oberts a tothom, si bé el fons és força específic i la majoria de consultors són tècnics i professionals relacionats amb parcs naturals o medi ambient, estudiants de cicle superior, investigadors, educadors. 

També existeix un petit fons de consulta més general per a escolars dipositat al Casal dels Volcans. 


 
Consulta en sala i préstec 

Consulta en sala i préstec de material per el termini d'un mes. 
L'horari d'atenció al públic és concertat, prèvia reserva, de 9h a 14h tots els dies laborables. Cal que truqueu abans. Tel. 972 26 46 66ó 972 26 42 32 (Montse Grabolosa)
 

No hi ha servei de biblioteca els dies festius, ni el mes d'agost. 


Reprografia 

Oferim la possibilitat de fer fotocòpies de la documentació que hom consulta, exceptuant els exclosos de préstec i els de caire intern. Aquest servei cal pagar-lo. 


Consulta a catàlegs informatitizats

Servei de difusió 
 • Reculls periòdics de novetats.
 • Llista de revistes que es reben.
 • Documentació d'interès relacionada amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa disponible per a intercanvi amb institucions o organismes  vinculats a alguna de les temàtiques que tracta el Parc Natural.
També es disposa d'armaris i plafons de novetats on s'exposen periòdicament els documents més destacables que arriben al CD. 

 

wcdpnzvg@correu.gencat.es
pàgina creada: 28/5/98
actualitzada: 29/05/00