Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya
  Webs relacionades
Regions forestals

L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC) va ser un dels primers projectes duts a terme al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Es va dur a terme durant el període 1988-1998. En total, es van aixecar 10.644 parcel·les amb un recobriment de l'estrat arbori d'almenys un 5%, a raó d'una per cada km² de bosc i es van mesurar més de 300.000 arbres.

Presentem ara una síntesi dels resultats en una edició en línia corresponent a l'edició en paper publicada entre 2000 i 2004. L'obra està formada per 10 volums, un per a cada una de les vuit regions forestals, un volum de mètodes i un resum per a tot Catalunya.

Mostreig de l'IEFC

L'IEFC va ser el primer inventari forestal de caire ecològic realitzat a Catalunya. Considera aspectes no solament estructurals (densitats, diàmetres, etc.), sinó també funcionals (índex d'àrea foliar, acumulació de virosta, radiació incident, àrea basal d'albeca, biomassa i producció de fusta, escorça, branques i fulles, contingut de nutrients, sèries de creixement, etc.).

Aquest fet permet fer una aproximació al bosc com un ecosistema forestal (utilització dels nutrients, la llum i l'aigua disponibles en la síntesi i el manteniment de tots els components de la planta), superant la tradicional concepció de bosc estrictament productor.

SIBosC

L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya forma part (juntament amb el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya i amb el Mapa de Models de Combustible i el Mapa de Models d'Inflamabilitat) del Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya (SIBosC) i constitueix una radiografia de l'estat dels boscos de Catalunya.

Regió Forestal I Regió Forestal II Regió Forestal III Regió Forestal IV Regió Forestal V Regió Forestal VI Regió Forestal VII Regió Forestal VIII Mètodes Catalunya
© CREAF 1997-